Navigácia

Školská jedáleň

Nadpis

 

 

vedúca školskej jedálne: Božena Šurabová

 

hlavná kuchárka:    Anna Cigániková

pomocná kuchára: Margita Bárdyová

                             

       

Kontaktna ŠJ : 041/5621568                                                               

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Divinka sa nachádza v budove MŠ.       

 

Úprava  réžijných nákladov:

 

Od 1.1.2016 sa upravuje výška réžijných nákladov na jedno odobraté jedlo  podľa VZN Obecného úradu na 0,20€

 

Denný poplatok   MŠ                  

 Desiata  0,28 €   Obed  0,68 €   Olovrant   0,23€   + réžia  0,20 €  = 1,39€

Denný poplatok   žiaci ŽS

Obed   1,01 € + réžia  0,20 €  = 1,21 €

 

Spôsob úhrady:

Šeky sa vydávajú  vždy mesiac dopredu, nakoľko dieťa musí mať zaplatenú stravu ešte predtým ako začne mesačné stravovacie obdobie.Okola 20. dňa v mesiaci sú šeky spracované a vydané, termín splatnosti je do posledného dňa v mesiaci.

Odhlásené obedy sa odrátavajú od 20. do 20. dňa až v ďalšom mesiaci ( napr. chýbanie v čase od 20.3. do 20. 4. sa odráta v šeku na mesiac máj. )

Platbu môžete uskutočniť troma spôsobmi:

1. zaplatením šeku

2. internetbankingom  

3. vo výnimočných prípadoch aj u vedúcej ŠJ

Číslo účtu, na ktorý treba posielať platby: 0354571003/5600

Do "Správy pre prijímateľa" uveďte meno, priezvisko žiaka a triedu – je to potrebné kvôli evidencii platieb.

PRI PLATBÁCH BEZPODMIENEČNE UVÁDZAJTE VARIABILNÝ SYMBOL:  t.j. mesiac,rok,evid.číslo stravník

Odhlasovanie stravy  Základná škola a Materská škola

Odhlásiť žiaka zo stravy je možné minimálne 24 hodín vopred, najneskôr však do 12,30 deň vopred.

Ráno nie je možné stravu odhlasovať z dôvodu plynulého zásobovania potravinami a dodržiavania Zásad správnej výrobnej praxe /HACCP/. Výnimkou je pondelok a piatok ráno, kedy môžete dieťa odhlásiť do 7.30 osobne, telefonicky na č.t. 041/5621568

V prípadoch, keď nie je možné  dodržať tento 24-hodinový časový limit, napr. v prvý deň choroby žiaka/dieťaťa, je možné túto neodhlásenú stravu vyzdvihnúť do obedára, ostatné dni je potrebné odhlásiť. Za neodobratú alebo  včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

PROSÍME O PRESNÉ DODRŽIAVANIE TÝCHTO POKYNOV V RÁMCI BEZPROBLÉMOVÉHO CHODU PREVÁDZKY A PREDÍDEME TAK PRÍPADNÝM NEZROVNALOSTIAM.

                                                                           

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Divinka
    Divinka 84, 013 31 Žilina
  • základná škola: 041/5620394
    materská škola: 0918 280 365
    školská jedáleň: 041/5621568
    zubná ambulancia: 041/5626864