Navigácia

Nedeľa 25. 10. 2020

Statistics

Počet návštev: 626078

 

VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY

 • Riaditeľka ZŠ s MŠ Divinka Vám oznamuje, že po dohode so zriaďovateľom obce Divinka v dňoch od 25.9. do 2.10. 2020 prerušuje prevádzku materskej školy z prevádzkových dôvodov.

  Potvrdenie o prerušení prevádzky si môžete stiahnuť tu: potvrdenie(1).pdf


 • Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade prerušenia dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni, je potrebné predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo sa nachádza tu.

 • Zákonný zástupca

  po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie (Vyhlásenie o bezinfekčnosti) o tom, že žiak neprejavuje príznaky a nemá nariadené karanténne opatrenie. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá Potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

 • ​​​​​​​​​​​​​​

  Rozvrh hodín sa môže v priebehu septembra zmeniť.

 • Zbery v školskom roku 2020/2021

  Zber starého papiera: prosíme rodičov, aby papier pevne viazali do balíkov, nie do igelitových tašiek

  Zber hliníkových potravinových obalov tohto roku nebude.

 • Elektronické potvrdenia o návšteve školy.

  Tieto potvrdenia sú praktické. Žiak alebo rodič si potvrdenie kedykoľvek sám vytlačí.Elektronické potvrdenia sú bezpečné. Na rozdiel od pôvodných papierových sa nedajú sfalšovať. Obsahujú QR kód, pomocou ktorého si ľubovoľná inštitúcia vie overiť platnosť potvrdenia. Stačí, ak zoskenuje QR kód z potvrdenia a stránka potvrdenie.sk potvrdí jeho pravosť.

  Návod pre rodičov: Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa

 • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

  V prípade, že ešte chcete zapísať svoje dieťa do školy na školský rok 2020/2021 použite elektronickú formu vyplnenia elektronickej prihlášky.

  Pprihlášku vyplníte vo svojom počítači a jedným klikom ju elektronicky odošlete škole. Môžete si ju doma vytlačiť a podpísanú zaslať na adresu školy poštou .

  Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy.

 • ZÁPIS DIEŤAŤA DO MŠ

  TERMÍN A PODMIENKY PRIJÍMANIA detí do MATERSKEJ ŠKOLY, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Divinka na školský rok 2020/2021

  Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. na základe:

  • písomnej žiadosti zákonného zástupcu
 • SEWA,spoločnosť zaoberajúca sa recykláciou, odovzdala našej škole Zelený certifikát za zodpovedné separovanie použitého elektroodpadu a batérií.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Divinka
  Divinka 84, 013 31 Žilina
 • základná škola: 041/5620394
  materská škola: 0918 280 365
  školská jedáleň: 041/5621568
  zubná ambulancia: 041/5626864