Navigácia

Profil školy Poslanie, hodnoty a ciele našej školy História školy Dokumenty školy

     

         Naša škola sa nachádza v malebnom prostredí 5 km od Žiliny. Sme školou rodinného typu, ktorá sa snaží vytvárať pre žiakov zdravé a útulné prostredie.

       Od 1. januára 2004 je naša škola na základe zriaďovacej listiny vydanej obcou Divinka rozpočtovou organizáciou, ktorá zlučuje základnú školu, materskú školu, školskú jedáleň a školský klub detí. Patrí ku školám rodinného typu s menším počtom žiakov v triedach, čo nám umožňuje dôslednejší individuálny prístup nielen pri vzdelávacom procese, ale aj pri rozvoji osobnosti dieťaťa, podpore spolupráce a dobrých vzťahov v triedach.

Hlavnou činnosťou školy je predškolská príprava, výchova a vzdelávanie detí vo veku 6 až 10 rokov. Vyučuje sa podľa učebných plánov pre 1. - 4. ročník základných škôl.

 Veľkosť školy
organizovanosť školy neplnoorganizovaná ZŠ s ročníkmi 1.- 4.
priemerný počet žiakov v triede 16
počet ročníkov 4
počet tried 4
vyučovací jazyk slovenský jazyk

 

 

Silné stránky školy:     - dopravná dostupnosť

                                     - postavenie školy v prírode

                                     - odbornosť vyučovania

                                     - zručnosti pedagogických zamestnancov

                                     - korektné medziľudské vzťahy, tímová práca

                                    - ochota učiteľov vzdelávať sa

                                    - prezentácia činností detí pred rodičmi

                                    - informatizácia a modernizácia školy

                                    - využívanie nových metód a foriem práce

                                    - spoluúčasť na rozhodovaní

                                    - spolupráca s materskou školou a obecným úradom

                                     - školská jedáleň a školský klub detí      

                                                   

 

                                    

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Divinka
    Divinka 84, 013 31 Žilina
  • základná škola: 041/5620394
    materská škola: 0918 280 365
    školská jedáleň: 041/5621568
    zubná ambulancia: 041/5626864