Navigácia

 • Vianočná besiedka

  Vianočná besiedka
  19. 12. 2018

  Dňa 19.12.2018 (streda) o 15:00 hod. sa uskutoční vianočná besiedka. Žiaci si pre Vás pripravili krásny program. Tešíme sa na Vás!

 • Vianočné tvorivé dielne

  17. 12. 2018

  Dňa 17. decembra 2018 (pondelok) v ćase od 7:35-12:00 hod. sa uskutočnia vianočné tvorivé dielne. Budeme radi, ak sa čo najviac rodičov a priateľov školy a Vianoc, zapojí do tejto školskej akcie. So sebou si okrem dobrej nálady prineste tvorivý nápad a materiál. Tešíme sa na vás! 

  Pozn.: Tento deň neprebieha klasické vyučovanie, žiaci prídu bez učebníc!☃❄️🌬🌨

 • Vianočný galaprogram - Lentilky

  Vianočný galaprogram - Lentilky
  10. 12. 2018

  Dňa 10. 12. 2018 (pondelok) sa naši žiaci zúčastnili vianočného programu tanečnej skupiny Lentilky v Žiline.

  Videli sme tanečnú exhibíciu na motívy baletu Luskáčik, autora P.I. Čajkovského.

   

 • ROZVRH hodín 2018/2019

  Rozvrh_hodin.docx​​​​​​​​​​​​​​

  Rozvrh hodín sa môže v priebehu septembra zmeniť.

 • Zbery v školskom roku 2018/2019

  Zbery v školskom roku 2018/2019

  Zber starého papiera: prosíme rodičov, aby papier pevne viazali do balíkov, nie do igelitových tašiek

  Zber drobného elektroodpadu ( batérie, PC myši,  PC batérie,.... )

  Zber hliníkových potravinových obalov: obaly musia byť umyté

                - patria sem napr. hliníkové viečka z jogurtov, masla, tvarohu, tresky, plechovky z nápojov, alobal..... 

                 - obal, ktorý pomačkáte a nedrží tvar, nie je hliník

                 - bližšie informácie získate na www.prealina.sk                                                                                                       

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Prijímanie žiadostí do materskej školy

  Prijímanie žiadostí do materskej školy

  Prijímanie žiadostí o prijatie do materskej školy  na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne 

  od 2. mája 2018 do 31. mája 2018

  Rodič (zákonný zástupca) dieťaťa povinne predloží:

  - písomnú žiadosť o prijatie do MŠ - tlačivo poskytne: 

  • riaditeľstvo školy na stránke školy: www.zssmsdivinka.edupage.org ( v tlačivách na stiahnutie)
  • zástupkyňa pre MŠ v budove MŠ

  - potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa ( od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní,

  - rodný list dieťaťa k overeniu správnosti dátumu narodenia dieťaťa,

  - občiansky preukaz rodiča/zákonného zástupcu

  Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  Na základe Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole sa prednostne prijímajú deti:

  • ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

  Výnimočne možno prijať dieťa od 2 rokov, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a predovšetkým kapacitné podmienky.

  Bližšie informácie k zápisu poskytne rodičom zástupkyňa pe materskú školu p. Papučíková.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Divinka
  Divinka 84, 013 31 Žilina
 • základná škola: 041/5620394
  materská škola: 0918 280 365
  školská jedáleň: 041/5621568
  zubná ambulancia: 041/5626864