Navigácia

ŠKD

Nadpis

 

ved. vychovávateľka :  Iveta Garbárová

prevádzka: - ranná družina: od 6.40 do 7.25 v oboch budovách

                 - od 11.00 do 13.00 v budove MŠ

                   od 13.00 do 16.00 v budove ZŠ

 •  Zákonný zástupca dieťaťa prispieva mesačne 3 eurá.

 • Rodič je povinný uhradiť príspevok na ŠKD do 15. dňa v mesiaci p. vychovávateľke.

 •  Príspevok sa neuhrádza za žiaka, ktorého zákonný zástupca písomne požiada  zriaďovateľa a predloží doklad o tom, že je      poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

 •  Príspevok sa znižuje o 20%  pre zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý má v ŠKD tri a viac detí  na základe jeho písomnej žiadosti adresovanej riaditeľstvu školy.

 •  Podmienky úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí:

 •  Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

 •  Dieťa možno v priebehu školského roka odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením mesiaca. Písomne na základe žiadosti  o odhlásenie z ŠKD odovzdanej vychovávateľke.

 •  Rodič je povinný uhradiť náklady na činnosť dieťaťa v ŠKD za všetky  mesiace do dátumu písomného odhlásenia.

 •  Rodič po odhlásení dieťaťa z ŠKD nemá nárok na vrátenie alikvotnej čiastky  príspevku.

 • Pokiaľ dieťa po skončení 5. vyuč. hodiny neodchádza domov a ide na obed s p. vychovávateľkou, je v ŠKD od 12.05 do jeho odchodu domov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Divinka
  Divinka 84, 013 31 Žilina
 • základná škola: 041/5620394
  materská škola: 0918 280 365
  školská jedáleň: 041/5621568
  zubná ambulancia: 041/5626864